0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 4

   Hôm nay: 13

   Tổng lượt truy cập: 119068

  Chính sách quản lý

  Thừa Thiên Huế triển khai Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

  10/09/2013

  Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2013.

  Ngày 05 tháng 9 năm 2013, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP đối với các ngành và các đơn vị liên quan, với các nội dung chính cụ thể như sau:

  1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước;

  2. Tiếp tục thực hiện bán việc nhà theo Nghị định số 61/1994/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về việc mua bán và kinh doanh nhà ở nếu có đủ điều kiện theo Nghị định số 34/2013/ND-CP của Chính phủ;

  3. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành liên quan:

  - Rà soát quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện để xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

  - Rà soát các quy định không còn phù hợp và đề xuất các quy định mới về:

  + Quy chế quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước;

  + Quy chế vận hành nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

  + Quy định, điều kiện được thuê, thuê mua và bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước;

  4. Giao Sở Tài chính rà soát hướng dẫn các thủ tục liên quan đến việc nộp tiền thuê, thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Điều 9 của Nghị định 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ./.