0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 1

   Hôm nay: 45

   Tổng lượt truy cập: 153257

  Thông báo

  Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản công theo hình thức phá dỡ, hủy bỏ

  16/06/2021

  THÔNG BÁO

  Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản công theo

   hình thức phá dỡ, hủy bỏ.  

   

  1. Cơ sở pháp lý:

  - Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

  - Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

  - Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

  - Công văn số 41/CP-KTTH ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Chính Phủ về việc đính chính Nghị định số 151/2017/NĐ-CP;

  - Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội sung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

  - Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

  - Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 8 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

  - Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước khu nhà đất số 28 Lê Quý Đôn, thành phố Huế;

  - Biên bản về việc bàn giao đất và tài sản trên đất tại Khu nhà đất số 28 Lê Quý Đôn, thành phố Huế cho UBND thành phố Huế quản lý;

  - Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố Huế về việc thanh lý công trình cũ, tài sản trên đất tại cơ sở nhà đất số 28 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế.

  - Biên bản kiểm kê định giá vật tư thanh lý thu hồi tháo dỡ công trình cũ tại cơ sở nhà đất số 28 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế của các ban ngành chức năng thành phố Huế ngày 26 tháng 5 năm 2021.

  - Công văn số 3455/UBND-TC ngày 10 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Huế về việc thống nhất phương án đấu giá vật tư thanh lý tháo dỡ thu hồi cơ sở nhà đất số 28 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế.

  II. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

  1. Tài sản đấu giá: Công trình cũ tại cơ sở nhà, đất số 28 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế.

  (Biên bản kiểm kê – định giá kèm theo)

  2. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

  - Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước khu nhà đất số 28 Lê Quý Đôn, thành phố Huế;

  - Biên bản về việc bàn giao đất và tài sản trên đất tại Khu nhà đất số 28 Lê Quý Đôn, thành phố Huế cho UBND thành phố Huế quản lý;

  - Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố Huế về việc thanh lý công trình cũ, tài sản trên đất tại cơ sở nhà đất số 28 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế.

  - Biên bản kiểm kê định giá vật tư thanh lý thu hồi tháo dỡ công trình cũ tại cơ sở nhà đất số 28 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế của các ban ngành chức năng thành phố Huế ngày 26 tháng 5 năm 2021.

  - Công văn số 3455/UBND-TC ngày 10 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Huế về việc thống nhất phương án đấu giá vật tư thanh lý tháo dỡ thu hồi cơ sở nhà đất số 28 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế.

  Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá thanh lý tài sản công theo hình thức phá dỡ, hủy bỏ: Công trình cũ tại cơ sở nhà đất số 28 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế, cụ thể như sau:

  3. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: UBND thành phố Huế. Địa chỉ: 24 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế   

  4. Tên, địa chỉ đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá công theo hình thức phá dỡ, hủy bỏ: Công trình cũ tại cơ sở nhà đất số 28 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế. Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

  5. Vị trí, địa điểm, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Biên bản kiểm kê – định giá đính kèm.

  6. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản.

  7. Hồ sơ đăng ký của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp bao gồm:

  - Văn bản đề nghị được thực hiện đấu giá tài sản;

  - Hồ sơ năng lực của đơn vị;

  - Phương án đấu giá;

  - Thù lao dịch vụ, chi phí tổ chức thực hiện đấu giá.

  (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

  8. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/6/2021 đến ngày 21/6/2021 (trong giờ hành chính).

   9. Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế  - Địa chỉ: số 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

   Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo mời các đơn vị tham gia thực hiện./.

   

  PHỤ LỤC

  (Kèm theo Thông báo số:173/TB-TTPTQĐ ngày 16/6/2021 của

  Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế).

  1. Đối tượng đăng ký tham gia

  Tổ chức, Doanh nghiệp đấu giá có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và có giấy phép hoạt động do Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

  Đối với các Tổ chức, Doanh nghiệp ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế có thành lập Chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì phải có các giấy tờ liên quan đến việc thành lập Chi nhánh do Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

  2. Về cơ sở vật chất:

  - Có trụ sở làm việc.

  - Số lượng trang thiết bị, máy móc để đảm bảo cho việc đấu giá.

  3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá:

  3.1. Về kinh nghiệm tổ chức:

  Có ít nhất 05 hợp đồng dịch vụ đấu giá đã thực hiện. (có bản sao hợp đồng để chứng minh)

  3.2. Về kinh nghiệm của Giám đốc:

  Thời gian hành nghề đấu giá của Giám đốc: kinh nghiệm 03 năm trở lên.

  3.3. Về kinh nghiệm đấu giá viên:

  Có 03 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đấu giá.

  3.4. Về đội ngũ lao động:

  Số lượng lao động của Công ty (danh sách kèm theo).

  4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp:

  Theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản

  5. Chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản:

  Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

  6. Về tài khoản giao dịch:

  Phải có tài khoản được mở tại ngân hàng hợp pháp thuộc ngân hàng Nhà nước  đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và được ngân hàng cam kết đảm bảo đối với số tiền đặt trước tham gia đấu giá của khách hàng trong suốt quá trình tổ chức đấu giá  đến khi hoàn trả xong cho các khách hàng không trúng đấu giá theo quy định.

  7. Các thông tin khác của Công ty:

  Cung cấp đầy đủ (bản sao chứng minh).

  8. Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản do người có tài sản đấu giá quyết định