0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 2

   Hôm nay: 46

   Tổng lượt truy cập: 153258

  Thông báo

  Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá phá dỡ, hủy bỏ kết hợp với việc thu hồi vật tư thanh lý công trình xây dựng cũ.

  01/12/2021

  THÔNG BÁO

  Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá phá dỡ, hủy bỏ kết hợp với việc thu hồi vật tư thanh lý công trình xây dựng cũ.  

   

  1. Cơ sở pháp lý:

  Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH16;

  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

  Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

  Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

  Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và  bảo trì công trình xây dựng;

  Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

  Quyết định số 7264/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hà Nội, thành phố Huế; Quyết định số 7271/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND thành phố Huế về việc thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng;

  Công văn số 4530/UBND-NĐ ngày 29/5/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xử lý tài sản của các đơn vị để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hà Nội; Công văn số 1614/STC-GCS&DN ngày 19/5/2021 của Sở Tài chính về việc thủ tục bàn giao quản lý, xử lý tài sản trên đất phục vụ GPMB triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hà Nội, thành phố Huế; Công văn số 3309/UBND-NĐ ngày 04/6/2021 của UBND thành phố Huế; Công văn số 4241/UBND-XD ngày 16/7/2021 của UBND thành phố Huế về việc xử lý tài sản trên đất của các đơn vị để phục vụ giải phóng mặt bằng triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hà Nội;

  Biên bản họp ngày 18/6/2021 giữa Sở Tài chính và các Phòng, ban chuyên môn của UBND thành phố Huế liên quan đến việc xử lý tài sản trên đất giải phóng mặt bằng dự án mở rộng, nâng cấp đường Hà Nội (Cục Thống kê tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh);   

  Biên bản bàn giao đất và tài sản trên đất tại Khu nhà đất số 16 đường Hà Nội, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế quản lý, để lập các thủ tục phá dỡ ngày 24/8/2021;

            Quyết định số 7464/QĐ-UBND ngày 02/10/2021 về việc phá dỡ công trình xây dựng hiện trạng tại khu nhà đất số 16 Hà Nội, thành phố Huế (Trụ sở làm việc cũ của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế); Quyết định số 8205/QĐ-UBND ngày 28/11/2021 về việc phê duyệt phương án phá dỡ công trình xây dựng, tài sản trên đất tại số 16 Hà Nội, thành phố Huế (Trụ sở làm việc cũ của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế);

  Chứng thư thẩm định giá số H21178/BĐS-HUEVIC ngày 02/7/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá TT.Huế;

  Công văn số 7896/UBND-TC ngày 30/11/2021 của UBND thành phố Huế về việc thống nhất phương án đấu giá phá dỡ, hủy bỏ kết hợp với việc thu hồi vật tư thanh lý công trình xây dựng cũ tại số 16 đường Hà Nội, thành phố Huế. 

  II. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá; văn bản pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá đối với tài sản đấu giá:

  1. Tài sản đấu giá:

  - 01 nhà 2 tầng BTCT có diện tích 306,24 m2: Móng, trụ, dầm, giằng và sàn bằng bê tông cốt thép; tường xây gạch; cửa gỗ; nền lát gạch men; mái lợp tôn;

  - 01 nhà 1 tầng BTCT có diện tích 74,10 m2: Móng, trụ, dầm và giằng bằng bê tông cốt thép; tường xây gạch; cửa nhôm; nền lát gạch men; mái lợp tôn;  

  - Hàng rào có diện tích 56,85 m2: Tường xây bờ lô, có chông sắt.

  2. Văn bản pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá:

  - Quyết định số 7264/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hà Nội, thành phố Huế; Quyết định số 7271/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND thành phố Huế về việc thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng;

  - Biên bản bàn giao đất và tài sản trên đất tại Khu nhà đất số 16 đường Hà Nội, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế quản lý, để lập các thủ tục phá dỡ ngày 24/8/2021;

            - Quyết định số 7464/QĐ-UBND ngày 02/10/2021 về việc phá dỡ công trình xây dựng hiện trạng tại khu nhà đất số 16 Hà Nội, thành phố Huế (Trụ sở làm việc cũ của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế); Quyết định số 8205/QĐ-UBND ngày 28/11/2021 về việc phê duyệt phương án phá dỡ công trình xây dựng, tài sản trên đất tại số 16 Hà Nội, thành phố Huế (Trụ sở làm việc cũ của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế); Công văn số 7896/UBND-TC ngày 30/11/2021 của UBND thành phố Huế về việc thống nhất phương án đấu giá phá dỡ, hủy bỏ kết hợp với việc thu hồi vật tư thanh lý công trình xây dựng cũ tại số 16 đường Hà Nội, thành phố Huế. 

   Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá phá dỡ, hủy bỏ kết hợp với thu hồi vật liệu thanh lý tại số 16 đường Hà Nội, thành phố Huế (Trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh cũ), cụ thể như sau:

  3. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế thành phố Huế. Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế   

  4. Tên, địa chỉ đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế. Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

  5. Vị trí, địa điểm, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Chứng thư thẩm định giá số H21178/BĐS-HUEVIC ngày 02/7/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá TT.Huế đính kèm.

  6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 18.010.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu, không trăm mười ngàn đồng chẵn) (Căn cứ Công văn số 7896/UBND-TC ngày 30/11/2021 của UBND thành phố Huế về việc thống nhất phương án đấu giá phá dỡ, hủy bỏ kết hợp với việc thu hồi vật tư thanh lý công trình xây dựng cũ tại số 16 đường Hà Nội, thành phố Huế và Chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần Thẩm định giá TT.Huế số H21178/BĐS-HUEVIC ngày 02/7/2021).

   Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí liên quan theo quy định của pháp luật. Người trúng đấu giá chịu toàn bộ chi phí tổ chức thi công đập phá, tháo dỡ; hoàn trả mặt bằng ngang mặt nền sân, di chuyển vật liệu, phế liệu ra khỏi hiện trường.  

  7. Hình thức, phương thức đấu giá:

  a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH16, người có phiếu trả cao nhất là người trúng đấu giá.

  b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

  8. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản.

  9. Hồ sơ đăng ký của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp bao gồm:

  - Văn bản đề nghị được thực hiện đấu giá tài sản;

  - Hồ sơ năng lực của đơn vị;

  - Phương án đấu giá;

  - Thù lao dịch vụ, chi phí tổ chức thực hiện đấu giá.

  (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

  10. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30/11/2021 đến ngày 03/12/2021 (trong giờ hành chính).

   11. Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế  - Địa chỉ: số 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

   Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo mời các đơn vị tham gia thực hiện./.

   

  PHỤ LỤC

  (Kèm theo Thông báo số:      /TB-TTPTQĐ ngày    /11/2021 của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế).

  1. Đối tượng đăng ký tham gia

  Tổ chức, Doanh nghiệp đấu giá có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và có giấy phép hoạt động do Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

  Đối với các Tổ chức, Doanh nghiệp ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế có thành lập Chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì phải có các giấy tờ liên quan đến việc thành lập Chi nhánh do Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

  2. Về cơ sở vật chất:

  - Có trụ sở làm việc.

  - Số lượng trang thiết bị, máy móc để đảm bảo cho việc đấu giá.

  3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá:

  3.1. Về kinh nghiệm tổ chức:

  Có ít nhất 05 hợp đồng dịch vụ đấu giá đã thực hiện phù hợp với tài sản đấu giá (có bản sao hợp đồng để chứng minh).

  3.2. Về kinh nghiệm của Giám đốc:

  Thời gian hành nghề đấu giá của Giám đốc: kinh nghiệm 03 năm trở lên.

  3.3. Về kinh nghiệm đấu giá viên:

  Có 03 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đấu giá.

  3.4. Về đội ngũ lao động:

  Số lượng lao động của Công ty (danh sách kèm theo).

  4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp:

  Theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản

  5. Chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản:

  Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

  6. Về tài khoản giao dịch:

  Phải có tài khoản được mở tại ngân hàng hợp pháp thuộc ngân hàng Nhà nước  đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và được ngân hàng cam kết đảm bảo đối với số tiền đặt trước tham gia đấu giá của khách hàng trong suốt quá trình tổ chức đấu giá  đến khi hoàn trả xong cho các khách hàng không trúng đấu giá theo quy định.

  7. Các thông tin khác của Công ty:

  Cung cấp đầy đủ (bản sao chứng minh).

  8. Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản do người có tài sản đấu giá quyết định.