0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 4

   Hôm nay: 41

   Tổng lượt truy cập: 141025

  Tin hoạt động của Trung tâm

  Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

  01/07/2020

  THÔNG BÁO

  Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

   

  1. Cơ sở pháp lý:

  - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  - Luật Đấu giá Tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11năm 2016;

  - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

  - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

  - Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ tài chính về việc Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ tài chính về việc Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

  - Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  - Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  - Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  - Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  - Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  - Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

  - Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chuyển tài sản nhà nước Khu nhà đất số 38 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế sang cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế để xây dựng phương án thanh lý tài sản trên đất, đấu giá quyền thuê đất;

  - Công văn số 3164/UBND-XTĐT ngày 17 tháng 5 năm 2017của UBND Tỉnh về việc thống nhất phương án khai thác sử dụng khu nhà đất tại địa chỉ số 38 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế;

  - Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

  - Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý khu nhà, đất số 38 Bà Triệu, thành phố Huế;

  - Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2020 của UBND thành phố Huế về việc điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng chỉnh trang trục đường Bà Triệu, thành phố Huế;

  - Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế;

  - Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin kêu gọi đầu tư dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Bà Triệu tại khu đất 38 Bà Triệu, thành phố Huế;

  - Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc phê duyệt phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại khu đất số 38 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế;

  - Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại số 38 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế;

  - Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại khu đất số 38 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế;

  - Công văn số 3159/UBND-TTr ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Luật Đấu giá và triển khai Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản.

  Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư tại khu đất số 38 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế, cụ thể như sau:

   2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: UBND thành phố Huế. Địa chỉ: 24 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế   

  3. Tên, địa chỉ đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế. Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

  4. Vị trí, diện tích, giá khởi điểm của thửa đất đấu giá:

  - Địa chỉ khu đất: số 38 đường Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế;

  - Diện tích khu đất đấu giá: 2677,8m2 (Theo bản vẽ thửa đất tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 26/02/2020 và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 19/6/2020).

  - Giá khởi điểm: 40.450.500 đồng/m2.

  5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản.

  6. Hồ sơ đăng ký của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp bao gồm:

  - Văn bản đề nghị được thực hiện đấu giá tài sản;

  - Hồ sơ năng lực của đơn vị;

  - Phương án đấu giá;

  - Thù lao dịch vụ, chi phí tổ chức thực hiện đấu giá.

  7. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30/6/2020 đến ngày 04/7/2020 (trong giờ hành chính).

   8. Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế  - Địa chỉ: số 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

   Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo mời các đơn vị tham gia thực hiện./.

   

  Nơi nhận:                                                                                         KT.GIÁM ĐỐC

  -Như trên;                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC

  -UBND thành phố Huế (để b/cáo);                                                  

  -Lưu VT.                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                                              Trần Văn Tiển