0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 4

   Hôm nay: 77

   Tổng lượt truy cập: 143138

  Thông báo

  Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc phường Hương Sơ và Vỹ Dạ

  22/07/2020

  THÔNG BÁO

  Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

   

  Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

  Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

  Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

  Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

  Căn cứ Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND thành phố Huế về việc quy định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở 21 lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu – 26 lô đất thuộc Khu đất xen ghép Tổ 4 Khu vực 2, phường Hương Sơ và 01 khu đất xen ghép tại kiệt 47 Thanh Tịnh, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế;

  Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND thành phố Huế về việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá;

  Căn cứ Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND thành phố Huế về việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá;

  Căn cứ Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất số 129 (Lô LK1- Quy hoạch phân lô khu đất xen ghép tại kiệt 47 Thanh Tịnh) tờ bản đồ số 6, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế;

  Căn cứ Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đối với 39 lô đất thuộc khu đất xen ghép Tổ 4 Khu vực 2, phường Hương Sơ, thành phố Huế;

  Căn cứ Quyết định số 6425/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Bản vẽ phân lô kiệt 47 Thanh Tịnh, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế và Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt bổ sung bản vẽ quy hoạch phân lô khu đất xen ghép tại kiệt 47 Thanh Tịnh, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế;

  Thực hiện Công văn số 3227/UBND-GPMB ngày 13/7/2020 của UBND thành phố Huế về việc các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất;

  Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:

  1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy Ban Nhân dân thành phố Huế.  Địa chỉ: 24 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  * Tên, địa chỉ đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế. Địa chỉ: Tầng 2 - Khu nhà B – Trung tâm Hành chính công thành phố Huế tại số 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234.3898980.

  2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng và giá khởi điểm tài sản đấu giá:

  - Quyền sử dụng đất gồm 26 lô đất thuộc khu đất xen ghép Tổ 4 Khu vực 2, phường Hương Sơ và thửa đất số 129 (Lô LK1- Quy hoạch phân lô khu đất xen ghép tại kiệt 47 Thanh Tịnh) tờ bản đồ số 6, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

  - Mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị;

  - Thời hạn sử dụng đất: lâu dài;

  Stt

  Ký hiệu lô đất

  Số thửa

  Tờ bản đồ

  Vị trí - Loại đường

  Diện tích
  (m²)

  Giá đất khởi điểm để đấu giá
  (đồng)

  1

  Lô L1

  788

  16

  Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 19,5m và 16,5m

  198,1

  1.683.850.000

  2

  Lô L2

  789

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch 16,5m

  104,5

  836.000.000

  3

  Lô L3

  790

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch 16,5m

  125,4

  1.003.200.000

  4

  Lô L6

  791

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch 16,5m

  147,0

  1.102.500.000

  5

  Lô L8

  795

  16

  Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 16,5m và đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  127,3

  980.210.000

  6

  Lô L19

  796

  16

  Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 16,5m và đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  140,0

  1.078.000.000

  7

  Lô L20

  797

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch 16,5m

  100,0

  750.000.000

  8

  Lô L21

  798

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch 16,5m

  100,0

  750.000.000

  9

  Lô L22

  799

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch 16,5m

  100,0

  750.000.000

  10

  Lô L23

  800

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch 16,5m

  100,0

  750.000.000

  11

  Lô L24

  801

  16

  Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5m và đường kiệt hiện trạng

  144,3

  1.082.250.000

  12

  Lô L25

  802

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  89,6

  448.000.000

  13

  Lô L26

  803

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  89,6

  448.000.000

  14

  Lô L27

  804

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  89,6

  448.000.000

  15

  Lô L28

  805

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  89,6

  448.000.000

  16

  Lô L29

  806

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  88,0

  440.000.000

  17

  Lô L30

  807

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  145,7

  728.500.000

  18

  Lô L31

  808

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  140,1

  700.500.000

  19

  Lô L32

  809

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  74,9

  374.500.000

  20

  Lô L33

  810

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  72,0

  360.000.000

  21

  Lô L34

  811

  16

  Vị trí 1, đường quy hoạch nội bộ 6,5m

  83,0

  415.000.000

  22

  Lô L35

  812

  16

  Vị trí 3, đường Trần Quý Khoáng

  92,6

  416.700.000

  23

  Lô L36

  813

  16

  Vị trí 3, đường Trần Quý Khoáng

  90,7

  408.150.000

  24

  Lô L37

  814

  16

  Vị trí 3, đường Trần Quý Khoáng

  88,6

  398.700.000

  25

  Lô L38

  815

  16

  Vị trí 3, đường Trần Quý Khoáng

  86,6

  389.700.000

  26

  Lô L39

  816

  16

  Vị trí 3, đường Trần Quý Khoáng

  85,1

  382.950.000

   

  Các thửa đất riêng lẻ: 01

   

   

   

   

   

  27

  Lô LK1 - Khu đất xen ghép tại Kiệt 47 Thanh Tịnh, phường Vỹ Dạ

  129

  6

  Vị trí 1, đường Nguyễn Minh Vỹ

  118,7

  1.068.300.000

   

  Tổng cộng

   

   

   

  2.911,0

  18.641.010.000

   

  3. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: Trong  năm 2020.

  4. Tiêu chí và cách thức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

  Các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản có đầy đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các tiêu chí khác do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế quy định, cụ thể theo Bảng tiêu chí và cách thức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đính kèm.

  5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

  - Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính kể từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 30 ngày 28/7/2020.

  - Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Hành chính–Kế hoán của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế. Địa chỉ: Phòng B202 – Tầng 2 – Khu nhà B – Trung tâm Hành chính công thành phố Huế tại số 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại liên hệ: 0234.3898980.

  Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của đơn vị và Chứng minh nhân dân. Hồ sơ đăng ký của tổ chức đấu giá tài sản phải được niêm phong khi nộp hồ sơ đăng ký. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn, các đơn vị không được thông báo kết quả là không được lựa chọn. (Lưu ý: Hồ sơ đăng ký không được lựa chọn Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế sẽ không hoàn trả lại)

  Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế trân trọng thông báo./.