0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 3

   Hôm nay: 40

   Tổng lượt truy cập: 123972

  Thông báo

  Dừng tổ chức thực hiện việc đấu giá thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10, phường Thủy Biều.

  18/09/2018

  UBND THÀNH PHỐ HUẾ                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 1160/TTPTQĐ-QLKTNĐ                       Huế, ngày 06 tháng 9 năm 2018

  V/v dừng tổ chức thực hiện việc đấu giá thửa

  đất số 258 tờ bản đồ số 10, phường Thủy Biều.

   

  Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thùa Thiên Huế

   

  Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố đã có Thông báo số 225/TB-TTPTQĐ ngày 21/8/2018 về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10 tại Kiệt 18 đường Ngô Hà, phường Thủy Biều, thành phố Huế.

  Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố nhận được Đơn khiếu nại của ông, bà Hoàng Trọng Bôn – Nguyễn Thị Thu Xoa cùng trú tại thôn Đông Phước, phường Thủy Biều, thành phố Huế về việc thu hồi đất và bồi thường tài sản trên đất đối với thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10 tại Kiệt 18 đường Ngô Hà, phường Thủy Biều, thành phố Huế. Vì vậy, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố đề nghị Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế dừng tổ chức thực hiện việc đấu giá thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10 tại Kiệt 18 đường Ngô Hà, phường Thủy Biều, thành phố Huế theo Thông báo số 225/TB-TTPTQĐ ngày 21/8/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố. Sau khi giải quyết Đơn khiếu nại của ông, bà Hoàng Trọng Bôn – Nguyễn Thị Thu Xoa theo quy định, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ thông báo công khai đấu giá thửa đất này theo quy định.

  Kính đề nghị Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp thực hiện./.

   

  Nơi nhận:                                                                                           

  - Như trên;

  - UBND Thành phố (để b/c);

  - UBND phường Thủy Biều;                                                                                   

  - Lưu VT, QLKTNĐ.                                                  

   

  GIÁM ĐỐC

   

   

  (Đã ký)

   

   

  Lê Việt Cường