0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 2

   Hôm nay: 11

   Tổng lượt truy cập: 119067

  Thông báo

  Dừng thực hiện việc tổ chức đấu giá các lô đất thuộc Khu đất xen ghép thửa số 354 tờ bản đồ số 43, phường An Tây.

  18/09/2018

      UBND THÀNH PHỐ HUẾ                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 1177/TTPTQĐ-QLKTNĐ             Huế, ngày 11 tháng 9 năm 2018

  V/v dừng thực hiện việc tổ chức đấu giá

  các lô đất thuộc Khu đất xen ghép thửa số

  354 tờ bản đồ số 43, phường An Tây.

   

  Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

   

  Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố đã có Thông báo số 225/TB-TTPTQĐ ngày 21/8/2018 về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có các lô đất thuộc Khu đất xen ghép thửa số 354 tờ bản đồ số 43, phường An Tây, thành phố Huế.

  Thực hiện Công văn số 6494/UBND-CS ngày 31/8/2018 của UBND Tỉnh về việc tạm dừng thực hiện việc tổ chức đấu giá một số lô đất trên địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, huyện Phong Điền, trong đó có các lô đất thuộc Khu đất xen ghép thửa số 354 tờ bản đồ số 43, phường An Tây, thành phố Huế được UBND Tỉnh quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 để xác định đơn giá cụ thể của các lô đất liên quan đã bao gồm hoặc chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất, báo cáo UBND Tỉnh xem xét trước ngày 12/9/2018. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố đề nghị Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế dừng thực hiện việc tổ chức đấu giá các lô đất thuộc Khu đất xen ghép thửa số 354 tờ bản đồ số 43, phường An Tây, thành phố Huế theo Thông báo số 225/TB-TTPTQĐ ngày 21/8/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố. Sau khi UBND Tỉnh có văn bản chỉ đạo giải quyết, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố sẽ thông báo công khai đấu giá các lô đất này theo quy định.

  Kính đề nghị Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp thực hiện./.

   

  Nơi nhận:                                                                                           

  - Như trên;

  - UBND Thành phố (để b/c);

  - UBND phường An Tây;                                                                                   

  - Lưu VT, QLKTNĐ.                                                  

   

  GIÁM ĐỐC

   

   

  (Đã ký)

   

   

  Lê Việt Cường