0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 5

   Hôm nay: 45

   Tổng lượt truy cập: 123976

  Thông báo

  Dừng thực hiện việc tổ chức đấu giá các lô đất thuộc Khu đất xen ghép thửa số 275 tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu

  18/09/2018

      UBND THÀNH PHỐ HUẾ                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 1178/TTPTQĐ-QLKTNĐ         Huế, ngày 11 tháng 9 năm 2018

  V/v dừng thực hiện việc tổ chức đấu giá

  các lô đất thuộc Khu đất xen ghép thửa số

  275 tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu.

   

  Kính gửi: Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

   

  Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố đã có Thông báo số 227/TB-TTPTQĐ ngày 21/8/2018 về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó có các lô đất thuộc Khu đất xen ghép thửa số 275 tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu, thành phố Huế.

  Thực hiện Công văn số 6494/UBND-CS ngày 31/8/2018 của UBND Tỉnh về việc tạm dừng thực hiện việc tổ chức đấu giá một số lô đất trên địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, huyện Phong Điền, trong đó có các lô đất thuộc Khu đất xen ghép thửa số 275 tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu, thành phố Huế được UBND Tỉnh quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 để xác định đơn giá cụ thể của các lô đất liên quan đã bao gồm hoặc chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất, báo cáo UBND Tỉnh xem xét trước ngày 12/9/2018. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố đề nghị Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị dừng thực hiện việc tổ chức đấu giá các lô đất thuộc Khu đất xen ghép thửa số 275 tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu, thành phố Huế theo Thông báo số 227/TB-TTPTQĐ ngày 21/8/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố. Sau khi UBND Tỉnh có văn bản chỉ đạo giải quyết, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố sẽ thông báo công khai đấu giá các lô đất này theo quy định.

  Kính đề nghị Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị phối hợp thực hiện./.

   

  Nơi nhận:                                                                                          

  - Như trên;

  - UBND Thành phố (để b/c);

  - UBND phường Phú Hậu;                                                                                   

  - Lưu VT, QLKTNĐ.                                                 

   

  GIÁM ĐỐC

   

   

  (Đã ký)

   

   

  Lê Việt Cường