ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3

22/07/2020

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND thành phố Huế về việc quy định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở 21 lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu – 26 lô đất thuộc Khu đất xen ghép Tổ 4 Khu vực 2, phường Hương Sơ và 01 khu đất xen ghép tại kiệt 47 Thanh Tịnh, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 5630/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND thành phố Huế về việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá;

Căn cứ Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất tại Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 5703/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại phường Hương Sơ, phường Vỹ Dạ, phường An Đông, phường Phú Hậu, thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 18/12/2016 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế;

Thực hiện Công văn số 3227/UBND-GPMB ngày 13/7/2020 của UBND thành phố Huế về việc các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất;

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy Ban Nhân dân thành phố Huế.  Địa chỉ: 24 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Tên, địa chỉ đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế. Địa chỉ: Tầng 2 - Khu nhà B – Trung tâm Hành chính công thành phố Huế tại số 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234.3898980.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng và giá khởi điểm tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng đất gồm 21 lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị;

- Thời hạn sử dụng đất: lâu dài;

Stt

Ký hiệu lô đất

Số thửa

Tờ bản đồ

Vị trí - Loại đường

Diện tích
(m²)

Giá đất khởi điểm để đấu giá
(đồng)

1

Lô N04-1

202

8

Vị trí 1, hai mặt đường Hồ Quý Ly và đường quy hoạch 11,5m

237,6

3.326.400.000

2

Lô N04-2

203

8

Vị trí 1, đường Hồ Quý Ly

168,5

2.274.750.000

3

Lô N04-3

204

8

Vị trí 1, đường Hồ Quý Ly

168,8

2.278.800.000

4

Lô N04-4

205

8

Vị trí 1, hai mặt đường Hồ Quý Ly và đường quy hoạch 13,5m

239,3

3.350.200.000

5

Lô N04-5

206

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

94,5

1.039.500.000

6

Lô N04-6

207

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

94,5

1.039.500.000

7

Lô N04-7

208

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

94,5

1.039.500.000

8

Lô N04-8

209

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

94,5

1.039.500.000

9

Lô N04-9

210

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

94,5

1.039.500.000

10

Lô N04-10

211

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

94,5

1.039.500.000

11

Lô N04-11

212

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

94,5

1.039.500.000

12

Lô N04-12

213

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

94,5

1.039.500.000

13

Lô N04-13

214

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

94,5

1.039.500.000

14

Lô N04-14

215

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

94,5

1.039.500.000

15

Lô N04-15

216

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

94,5

1.039.500.000

16

Lô N04-16

217

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

94,5

1.039.500.000

17

Lô N04-17

218

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,5m

94,5

1.039.500.000

18

Lô N04-18

219

8

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 13,5m và 13,0m

237,4

2.730.100.000

19

Lô N04-19

220

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,0m

168,0

1.848.000.000

20

Lô N04-20

221

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 13,0m

168,0

1.848.000.000

21

Lô N04-21

222

8

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 13,0m và 11,5m

237,4

2.730.100.000

 

Tổng cộng

 

 

 

2.853,5

33.899.850.000

 

3. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: Trong  năm 2020.

4. Tiêu chí và cách thức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản có đầy đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các tiêu chí khác do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế quy định, cụ thể theo Bảng tiêu chí và cách thức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đính kèm.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính kể từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 30 ngày 28/7/2020.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Hành chính–Kế hoán của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế. Địa chỉ: Phòng B202 – Tầng 2 – Khu nhà B – Trung tâm Hành chính công thành phố Huế tại số 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại liên hệ: 0234.3898980.

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của đơn vị và Chứng minh nhân dân. Hồ sơ đăng ký của tổ chức đấu giá tài sản phải được niêm phong khi nộp hồ sơ đăng ký. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn, các đơn vị không được thông báo kết quả là không được lựa chọn. (Lưu ý: Hồ sơ đăng ký không được lựa chọn Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế sẽ không hoàn trả lại)

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế trân trọng thông báo./.