ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Về việc đính chính lại địa chỉ của thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10, phường Thủy Biều, thành phố Huế

17/09/2018

THÔNG BÁO

Về việc đính chính lại địa chỉ của thửa đất số

258 tờ bản đồ số 10, phường Thủy Biều, thành phố Huế

 
   

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế đã có Thông báo số 225/TB-TTPTQĐ ngày 21/8/2018 về việc bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong đó có thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10, phường Thủy Biều, thành phố Huế.

Thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10, phường Thủy Biều có địa chỉ tại: Kiệt 18 đường Ngô Hà, nhưng do sai sót trong việc đánh máy nên nhầm địa chỉ là: Kiệt 16 đường Ngô Hà. Vì vậy, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế đính chính lại địa chỉ đúng của thửa đất trong Thông báo số 225/TB-TTPTQĐ ngày 21/8/2018 là: Thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10 tại Kiệt 18 đường Ngô Hà, phường Thủy Biều, thành phố Huế.

 Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo đính lại địa chỉ đúng của thửa đất số 258 tờ bản đồ số 10, phường Thủy Biều để các hộ gia đình, cá nhân được biết khi đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và để các tổ chức, đơn vị niêm yết công khai nội dung Thông báo này cho đến hết ngày 21/9/2018./.