0234. 3898980

Tìm kiếm

Rao vặt

  Liên kết

  Thống kê

   Trực tuyến: 3

   Hôm nay: 47

   Tổng lượt truy cập: 153259

  Giới thiệu

  Chức năng, nhiệm vụ

  Chức năng:

  - Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có chức năng tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý toàn bộ quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

  - Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các Sở, Ngành chức năng đối với các hoạt động liên quan.

  - Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần tiến tới tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu  và tài khoản riêng để hoạt động.

  Nhiệm vụ:

  - Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản;

  - Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;

  - Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;

  - Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá, tái định cư và sử dụng vào các mục đích khác;

  - Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;

  - Giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt để bán đấu giá tài sản nhà nước, tài sản là quyền sử dụng đất có giá trị lớn, phức tạp hoặc trong trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện việc bán đấu giá; tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất (kể cả đất có tài sản gắn liền với đất), đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật; giới thiệu địa điểm đầu tư, vận động đầu tư vào quỹ đất được giao quản lý;

  - Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định; thực hiện việc quản lý, làm chủ đầu tư các dự án quy hoạch và xây dựng các khu dân cư, tái định cư do Trung tâm quản lý và sử dụng;

  - Cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

  - Quản lý toàn bộ quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các quy định về quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước; thiết kế, cải tạo, sửa chữa các công trình thuộc các chung cư, các nhà ở do thành phố quản lý; xây dựng, sửa chữa các công trình mà Trung tâm đang quản lý, khai thác.

  - Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

  - Giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố để tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà không thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và các trường hợp khác theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.

  - Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

  - Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao.

  - Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.